Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

need help

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm desperate for some help here. I'm a long time customer of Mozilla, and have used Firefox for many many year. Recently, my hard drive was erased, I lost all my data, and I've got a new computer that I'm setting up I'm trying to sign into my Firefox but I don't have the password. I go through Password reset options, and it send a code to my email ([edited] @mindspring.com) and the spam filter is filtering out the email, so I cannot see it. I'm stuck in a loop! I cannot get the passcode and cannot sign into my account. I just need to chat with someone to help me. Please call my call when available.

vince Schmidt

I'm desperate for some help here. I'm a long time customer of Mozilla, and have used Firefox for many many year. Recently, my hard drive was erased, I lost all my data, and I've got a new computer that I'm setting up I'm trying to sign into my Firefox but I don't have the password. I go through Password reset options, and it send a code to my email ([edited] @mindspring.com) and the spam filter is filtering out the email, so I cannot see it. I'm stuck in a loop! I cannot get the passcode and cannot sign into my account. I just need to chat with someone to help me. Please call my call when available. vince Schmidt

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you would reset the password for the Mozilla account because you do not remember this password, then this will remove all data stored on the Sync server because this password is used to encrypt your data locally before it is uploaded to the Sync server and only this password or a possible recovery key can decrypt this data on the Sync server.

If an email is blocked by a spam filter then it usually ends up in a spam folder where you can read it and possibly unmark it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.