Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Want to change or disable developer tool shortcut

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am attempting to copy values from one google sheet to another and am unable to do so effectively as whenever I press crtl +shift + c I open the the developer tools. All my efforts on looking for a solution have lead me to unsupported extensions so I'm stuck wondering what to do.

I am attempting to copy values from one google sheet to another and am unable to do so effectively as whenever I press crtl +shift + c I open the the developer tools. All my efforts on looking for a solution have lead me to unsupported extensions so I'm stuck wondering what to do.

Giải pháp được chọn

If you have no intention for using the developer tools then you can set this pref to true in about:config

  • about:config => devtools.policy.disabled => true
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you have no intention for using the developer tools then you can set this pref to true in about:config

  • about:config => devtools.policy.disabled => true

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.