Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Camera and microphone are blocked. Sessions by Psychology Today requires access to your camera and microphone. Click the camera blocked icon Camera and microphone are blocked. in your browser's address bar and refresh your browser.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

HELP Please have tried numerous times by instructions given on support. Nothing is working. Can not correct with Dr. Thank you:)

Camera and microphone are blocked. Sessions by Psychology Today requires access to your camera and microphone. Click the camera blocked icon Camera and microphone are blocked. in your browser's address bar and refresh your browser.

HELP Please have tried numerous times by instructions given on support. Nothing is working. Can not correct with Dr. Thank you:) Camera and microphone are blocked. Sessions by Psychology Today requires access to your camera and microphone. Click the camera blocked icon Camera and microphone are blocked. in your browser's address bar and refresh your browser.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.