Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I permanently turn off Firefox's "update available" pop-up reminder?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Agent virtuel

more options

I use Firefox version 103, the old version that is perfectly compatible with an extension I always use. I love this old version, and I don't want to update it to the new version. But the update reminder pops up many times everyday. it's so annoying. I used "about config" to turn it off (see photo 2); it works a bit, but the popup still there once daily after the configuration. I want to turn it off permanently. Is there any way to do it? Thank you very much!!

I use Firefox version 103, the old version that is perfectly compatible with an extension I always use. I love this old version, and I don't want to update it to the new version. But the update reminder pops up many times everyday. it's so annoying. I used "about config" to turn it off (see photo 2); it works a bit, but the popup still there once daily after the configuration. I want to turn it off permanently. Is there any way to do it? Thank you very much!!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.