Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't delete passwords in Firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have moved to another password manager, and would like to completely remove my saved logins from my Firefox account and stop using the auto-fill, auto-suggest feature. However, no matter how many times I delete my passwords and Sync, they keep appearing in my Android Firefox app. I have cleared the app Storage and Cache, I have reinstalled it from scratch, but no matter what I do they reappear. My (also Synced) PC on which I deleted the passwords has not shown it again since I deleted them there.

I just want to completely delete all my logins in my Firefox account, permanently and across all my devices. How can I do this?

I have moved to another password manager, and would like to completely remove my saved logins from my Firefox account and stop using the auto-fill, auto-suggest feature. However, no matter how many times I delete my passwords and Sync, they keep appearing in my Android Firefox app. I have cleared the app Storage and Cache, I have reinstalled it from scratch, but no matter what I do they reappear. My (also Synced) PC on which I deleted the passwords has not shown it again since I deleted them there. I just want to completely delete all my logins in my Firefox account, permanently and across all my devices. How can I do this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.