Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i want to see all visits on site by dates in history

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello everyone! I want to see every visit on a site by date and time. But in library of history it offers me to see only last visit by date(for example if i visited a site for example x.com 200 times - i want to see every date and time of every of these 200 visits, but not only recent). How to do it?

Hello everyone! I want to see every visit on a site by date and time. But in library of history it offers me to see only last visit by date(for example if i visited a site for example x.com 200 times - i want to see every date and time of every of these 200 visits, but not only recent). How to do it?

Giải pháp được chọn

Firefox only shows the most recent visit in the History Manager, but keep all earlier visits to be able to calculate the visit count. You can use "Places Database" -> "Verify Integrity" in "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) to see some SQLite database stats.

You can look at this Nirsoft utility to inspect the places.sqlite database (bookmarks and history).

See also this tool to inspect a SQLite database:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox only shows the most recent visit in the History Manager, but keep all earlier visits to be able to calculate the visit count. You can use "Places Database" -> "Verify Integrity" in "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) to see some SQLite database stats.

You can look at this Nirsoft utility to inspect the places.sqlite database (bookmarks and history).

See also this tool to inspect a SQLite database:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.