Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube not showing full video title when hovering if tab is not focused

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

While hovering over a Youtube video it shows the full video title as "hover text" if the tab is focused. However, if something else, even another Firefox window is focused hovering no longer shows anything. Is there some kind of setting to change that? I figured it could be browser and Youtube specific because Chrome shows it on Youtube even when not focused, but neither browser shows it on Google search for example, but I'm not sure.

While hovering over a Youtube video it shows the full video title as "hover text" if the tab is focused. However, if something else, even another Firefox window is focused hovering no longer shows anything. Is there some kind of setting to change that? I figured it could be browser and Youtube specific because Chrome shows it on Youtube even when not focused, but neither browser shows it on Google search for example, but I'm not sure.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

See:

  • 1861427 - tooltips no longer appear on hover when the other application is focused

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

more options

In version 123 and later, you can enable experimental tab card previews which appear for inactive windows by changing browser.tabs.cardPreview.enabled to true in about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.