Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark a pdf page

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello! I was reading a pdf file in Firefox, and I wanted to bookmark a page to read it later. Unfortunately, on the top right hand corner, I can't find the bookmark button (the ribbon button), and in the settings there is no way to find it or the option related.

Could you help me? Thanks.

Firefox 123, Windows 11

Hello! I was reading a pdf file in Firefox, and I wanted to bookmark a page to read it later. Unfortunately, on the top right hand corner, I can't find the bookmark button (the ribbon button), and in the settings there is no way to find it or the option related. Could you help me? Thanks. Firefox 123, Windows 11
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you just want to bookmark the beginning of the document, you use the same method as a web page.

If you want to bookmark, say, page 4, there are two options:

(1) Expand the left column and scroll down to the thumbnail for page 4

Option A:

(2) Right-click the thumbnail and choose Bookmark Link...

(3) Add a relevant title (Firefox doesn't pre-fill the page title) and save

Option B:

(2) Right-click the thumbnail and choose Open Link in New Tab

(3) If Firefox didn't switch to the new tab, switch to the new tab

(4) Add a bookmark to the page normally (in this case, Firefox pre-fills the title)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You would bookmark it using the Star button in the address bar like any other webpage. You can also right-click on the tab that is displaying the PDF and select Bookmark Tab.

The menu you are looking at is just to deal with the PDF document itself.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

If you just want to bookmark the beginning of the document, you use the same method as a web page.

If you want to bookmark, say, page 4, there are two options:

(1) Expand the left column and scroll down to the thumbnail for page 4

Option A:

(2) Right-click the thumbnail and choose Bookmark Link...

(3) Add a relevant title (Firefox doesn't pre-fill the page title) and save

Option B:

(2) Right-click the thumbnail and choose Open Link in New Tab

(3) If Firefox didn't switch to the new tab, switch to the new tab

(4) Add a bookmark to the page normally (in this case, Firefox pre-fills the title)

Hữu ích?

more options

Thanks for the suggestions, they worked obviously. It's just that I remember about a command in the pdf toolbar, it must have been deprecated or something like that.

Thank you again!

Hữu ích?

more options

Actually, there is an entry I never noticed before called Current Page that updates the URL for bookmarking purposes but doesn't actually create the bookmark. It also adds some zoom level info to the URL, which is interesting.

Hữu ích?

more options

Note that "Current Page" (View URL from Current Page) is a link and you can right-click this menu item to find "Bookmark Link" in the context menu.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.