Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bp-a4208c1e-5986-4f89-8217-1dd690240303

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hello, Firefox keeps crashing every 1 or 2 minutes. thats a new Endeavouros installation and firefox was pre-installed. system is fully updated.

would you please assist troubleshooting the issue

Hello, Firefox keeps crashing every 1 or 2 minutes. thats a new Endeavouros installation and firefox was pre-installed. system is fully updated. would you please assist troubleshooting the issue

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Looks font-related, possibly a bad font. Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Try changing gfx.e10s.font-list.shared and/or gfx.font-list-omt.enabled to false in about:config then restart the browser.

Hữu ích?

more options

There are no symbols for your libfontconfig.so on the Socorro server, so it not possible to check out the report.

Does this happen when you visit specific pages ? What font do you use as the default font for Firefox (UI and webpages)?

Does it make a difference whether for Enhanced Tracking Protection Known fingerprinters and Suspected fingerprinters are enabled or disabled.

Hữu ích?

more options

@cor-el - It does happen when opening any web page. - Default font is Noto Serif - It was enabled, I will disable both features and check.

Thanks cor-el


@zeroknight - It did happen in normal and Troubleshoot mode. - I will check changing the font though as you suggested

Thanks zeroknight

Hữu ích?

more options

If it still happens in Troubleshoot Mode then don't bother changing those settings.

Does it still happen with the flatpak package?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.