Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

keep getting firefox & proxy get permission acces the web. This is on facebook candy crush saga.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

facebook candy crush saga get the message firefox & proxy permission to access the web site. Have been trying to fix the link for hours. Please help.

facebook candy crush saga get the message firefox & proxy permission to access the web site. Have been trying to fix the link for hours. Please help.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.