Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My some years of saved passwords are gone after new installed firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Where did it go? After newly installed firefox and synced with account. But bookmarks and passwords are gone. They all gone. Please help me on this.

Where did it go? After newly installed firefox and synced with account. But bookmarks and passwords are gone. They all gone. Please help me on this.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.