Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need a key for "reload tab", not "reload" page.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rosewoodmahogany

more options

Often I open a new tab & it's bugged. (It displays fine but the "right click" menu doesn't work.)

The fix is right clicking the tab itself (at the very top) & then clicking "reload tab".

Is there a hotkey for this instead? I hoped ^{f5} would work (control f5) but it didn't seem to.

Often I open a new tab & it's bugged. (It displays fine but the "right click" menu doesn't work.) The fix is right clicking the tab itself (at the very top) & then clicking "reload tab". Is there a hotkey for this instead? I hoped ^{f5} would work (control f5) but it didn't seem to.

Giải pháp được chọn

This is likely something that can only be fixed by opening a right-click context menu elsewhere and that is why reloading via the keyboard isn't working. What works for me and what you can try is opening "Help -> About Firefox" and closing this window.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This is likely something that can only be fixed by opening a right-click context menu elsewhere and that is why reloading via the keyboard isn't working. What works for me and what you can try is opening "Help -> About Firefox" and closing this window.

Hữu ích?

more options

Amazing!!! I can now fix this via one AHK button.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.