Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How To Measure Memory Usage Per Extension?

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 52 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Elijah Lopez

more options

I noticed my laptop was being slow, so I looked at the memory usage. Firefox was using a whopping 5GB of memory on Windows 11. I then looked at about:process and it reported that extensions were using 4GB. I disabled each of my extensions and it still said it was using 4GB of memory. I then uninstalled two of them and re-enabled some extensions and it dropped to 781MB. This is still to much in my opinion, and I want to know how to figure out which extension is being so wasteful. Even a technique on how to figure it out would be appreciated.

I noticed my laptop was being slow, so I looked at the memory usage. Firefox was using a whopping 5GB of memory on Windows 11. I then looked at about:process and it reported that extensions were using 4GB. I disabled each of my extensions and it still said it was using 4GB of memory. I then uninstalled two of them and re-enabled some extensions and it dropped to 781MB. This is still to much in my opinion, and I want to know how to figure out which extension is being so wasteful. Even a technique on how to figure it out would be appreciated.

Giải pháp được chọn

Visit about:memory in the address bar, click the "Measure" button, click the "extension" process and look for any moz-extension://<ID> items with high memory. You can identify the extension from the ID by visiting about:debugging#/runtime/this-firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Visit about:memory in the address bar, click the "Measure" button, click the "extension" process and look for any moz-extension://<ID> items with high memory. You can identify the extension from the ID by visiting about:debugging#/runtime/this-firefox.

Hữu ích?

more options

I just looked for the extension ID under "Other Measurements" to find the extension names. Thanks. I'll definitely use this trick next time I encounter high memory usage.

Hữu ích?

more options

You can consider uBlock Origin as a replacement for your current Adblocker extension to see if that works better (lower memory footprint,less issues).

Hữu ích?

more options

I already use uBlock Origin. Next time my browser uses a lot of memory, I will figure out which extensions are using so much memory. Right now, uBlock Origin uses 15MB which isn't an issue in my opinion.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.