Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

win 7 64 bit updates

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hey folks... I am running the latest ESR version for windows 7. I know, its limited support and stuff but I have this most annoying problem that just doesn't seem to want to go away.

Every day, several times a day, I am told there is an update available. I have gone in several times and downloaded and installed the latest release. The install goes fine, there are no issues. Yet, over and over again I am told there is an update... but I have the latest version installed.

In the past, I have used the "distribution" folder trick to stop updates and I have removed that a long time ago. I can't figure out why it keeps telling me there are updates, when there are none.

How can I stop this from doing updates where there are no updates to get? It's driving me nuts...

Gary :)

Hey folks... I am running the latest ESR version for windows 7. I know, its limited support and stuff but I have this most annoying problem that just doesn't seem to want to go away. Every day, several times a day, I am told there is an update available. I have gone in several times and downloaded and installed the latest release. The install goes fine, there are no issues. Yet, over and over again I am told there is an update... but I have the latest version installed. In the past, I have used the "distribution" folder trick to stop updates and I have removed that a long time ago. I can't figure out why it keeps telling me there are updates, when there are none. How can I stop this from doing updates where there are no updates to get? It's driving me nuts... Gary :)

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Here is the current version. see screenshot

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.