Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MacOS Firefox crashes when view youtube video in fullscreen

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi a Little Otaku

more options

Every time I open a youtube video in fullscreen, firefox crashes. `about:crashes` says "No crash reports have been submitted."

Some information about my system:

  • Firefox version: 122.0.1 (64-Bit)
  • Macbook Pro M2
  • MacOS Sonoma 14.3.1

If there is a way to get more information that you would require (like logs) please describe how I access them, so I can share them.

Every time I open a youtube video in fullscreen, firefox crashes. `about:crashes` says "No crash reports have been submitted." Some information about my system: * Firefox version: 122.0.1 (64-Bit) * Macbook Pro M2 * MacOS Sonoma 14.3.1 If there is a way to get more information that you would require (like logs) please describe how I access them, so I can share them.

Giải pháp được chọn

Do you have the same issue with Firefox in Safe Mode?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do you have the same issue with Firefox in Safe Mode?

Hữu ích?

more options

got an update today and when trying right now, it seems like the update fixed the issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.