Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

error message www.bbc.com. PR_END_OF_FILE_ERROR Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi g.l.sanders

more options

For the past couple of months I have been getting the message www.bbc.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR when loading pages on www.bbc.com website. I have done a search on the internet and it seems this is a common problem with Firefox and does not affect othere browesers. I have done what was advice given online but it does not solve the problem. It is getting so bad I may have to start using one of the other browsers even though I prefare Firefox.

For the past couple of months I have been getting the message www.bbc.com. PR_END_OF_FILE_ERROR Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR when loading pages on www.bbc.com website. I have done a search on the internet and it seems this is a common problem with Firefox and does not affect othere browesers. I have done what was advice given online but it does not solve the problem. It is getting so bad I may have to start using one of the other browsers even though I prefare Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try to disable DNS over HTTPS.

You can check the connection settings in case you use a Proxy or VPN service.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a Proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.