Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab key navigation.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
more options

I want the tab button to stop navigating any web page. Im tired of the alt tab shortcut moving my focus around and forcing me to completely refresh a page just to interact with it again.

Please do not tell me to use about:config browser.toolbars.keyboard_navigation. It doesnt work because its not what im looking for. I want to disable the tab key in my browser. Period. 100% gone. Stop bothering me ever again type deal.

Is there a way to disable tab key navigation that doesnt require a year of coding experience with an obscure addon that probably doesnt work as of 10 updates ago?

I want the tab button to stop navigating any web page. Im tired of the alt tab shortcut moving my focus around and forcing me to completely refresh a page just to interact with it again. Please do not tell me to use about:config browser.toolbars.keyboard_navigation. It doesnt work because its not what im looking for. I want to disable the tab key in my browser. Period. 100% gone. Stop bothering me ever again type deal. Is there a way to disable tab key navigation that doesnt require a year of coding experience with an obscure addon that probably doesnt work as of 10 updates ago?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.