Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox update trashed my settings, including add-ons, history, bookmarks.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

As per the subject, I can no longer restore all of my settings after this last update. I guess it's time to explore other options. Mozilla is nowhere as good as it used to be. That's progress. Low-paid interns and shoddy support help to influence.

As per the subject, I can no longer restore all of my settings after this last update. I guess it's time to explore other options. Mozilla is nowhere as good as it used to be. That's progress. Low-paid interns and shoddy support help to influence.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.