Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

frequent crashes of firefox running on fedora 38 workstation

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options
As the title says, after a certain update(I'm not sure which, probably within the last few months or so), firefox on my machine starts crashing randomly. Some crash reports: https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-3c8ccdac-bf09-41af-a459-a5e0c0240204 https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-a5d887f3-3d75-4e09-a4af-823a20240204 https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-1cb416ff-e338-445c-9ff3-016f30240204 https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-3da43a7e-5952-4715-83cf-512aa0240204 https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-c6778172-5281-482b-b815-ebf840240204 https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-54dd6c03-a99c-4a08-8a7c-4c80d0240204 I'm using Fedora 38 workstation, GNOME as the desktop environment, and Mutter as the wm.

Được chỉnh sửa bởi Bee Rath vào

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release X11 or Wayland? I assume you already tried running your distro version in Safe Mode?

Hữu ích?

more options

This doesn't look to me like a distro version.

You can try to disable http3 via about:config.

  • about:config => network.http.http3.enable => false

Hữu ích?

more options

cor-el said

This doesn't look to me like a distro version. You can try to disable http3 via about:config.
  • about:config => network.http.http3.enable => false

this seems to fix the issue, thanks!

Hữu ích?

more options

cor-el said

This doesn't look to me like a distro version. You can try to disable http3 via about:config.
  • about:config => network.http.http3.enable => false

Wondering how to let the developer team know this and fix this issue properly? I want to use those HTTP/3 features :( (though a browser that is not crashing but does not support HTTP/3 is better than a unusable crashing one)

Được chỉnh sửa bởi Bee Rath vào

Hữu ích?

more options

Does it still happen with the flatpak version?

Hữu ích?

more options

There are quite a few http3 prefs and I don't know if disabling one or more of the other http3 prefs instead of fully disabling http3 would stop the crashes.

There is a bug linked to the crash report and a GitHub link:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.