Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube low FPS when put to fullscreen.

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 532 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi markus.maomao.ang

more options

I am having an issue where youtube videos played at higher quality stutter when put to fullscreen. Up till about 720p60 works fine, at 1080p60 and above the framerate becomes unstable.

Things I have tried: - I have tried going into media.media-capabilities.enabled and changing it from false to true - I have set network.buffer.cache.size to 262144 - I have disabled all my plugins - I have tried changing my user agent to windows/chrome

My current setup: Firefox 122.0, Macbook pro Sonoma 14.1, Apple M1 Pro chip

Curiously, if I make a new firefox profile and play a video there, there is no stutter. Does anyone have ideas on how I can fix my current profile?

I am having an issue where youtube videos played at higher quality stutter when put to fullscreen. Up till about 720p60 works fine, at 1080p60 and above the framerate becomes unstable. Things I have tried: - I have tried going into media.media-capabilities.enabled and changing it from false to true - I have set network.buffer.cache.size to 262144 - I have disabled all my plugins - I have tried changing my user agent to windows/chrome My current setup: Firefox 122.0, Macbook pro Sonoma 14.1, Apple M1 Pro chip Curiously, if I make a new firefox profile and play a video there, there is no stutter. Does anyone have ideas on how I can fix my current profile?

Giải pháp được chọn

Make sure hardware acceleration is enabled.

You can refresh your existing profile if you can't figure out what is wrong with it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure hardware acceleration is enabled.

You can refresh your existing profile if you can't figure out what is wrong with it.

Hữu ích?

more options

Couldn't figure out what was wrong in the end, and the problem persisted in troubleshooting mode but refreshing my profile fixed it... super odd. Thanks anyways!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.