Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

checkboxes missing from webform

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi christa16

more options

Hello! I have a Mailchimp signup form here: https://utexas.us4.list-manage.com/subscribe?u=91ef16fd009c97ce473909aa7&id=1d94de45cb

The form should display with checkboxes that allow multi-select. It used to work that way in Firefox, but currently it only highlights the selection and doesn't allow more than one option to be selected. It works correctly in Chrome and Edge, however. Is there a way to get this working again? Thanks in advance for any advice!

Hello! I have a Mailchimp signup form here: https://utexas.us4.list-manage.com/subscribe?u=91ef16fd009c97ce473909aa7&id=1d94de45cb The form should display with checkboxes that allow multi-select. It used to work that way in Firefox, but currently it only highlights the selection and doesn't allow more than one option to be selected. It works correctly in Chrome and Edge, however. Is there a way to get this working again? Thanks in advance for any advice!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I need to disable Enhanced Tracking Protection to make the check boxes appear. It appears that this sprite is blocked:

Added screenshot of the about:url-classifier page

You can check for issues with Enhanced Tracking Protection. Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

  • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages like blocked content.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I need to disable Enhanced Tracking Protection to make the check boxes appear. It appears that this sprite is blocked:

Added screenshot of the about:url-classifier page

You can check for issues with Enhanced Tracking Protection. Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

  • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages like blocked content.

Hữu ích?

more options

Super helpful! Many thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.