Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rw330i

more options

When a new bookmark is created it goes to the end of the bookmark listing in the left panel. How can I force Firefox to automatically put each newly created bookmark in the correct alphabetic position in the left panel Bookmarks panel? I DO NOT want to alphabetize the entire panel, I just want each newly created bookmark to go where is alphabetically belongs. I do not use folders so have one long list for bookmarks menu. thank Bob

When a new bookmark is created it goes to the end of the bookmark listing in the left panel. How can I force Firefox to automatically put each newly created bookmark in the correct alphabetic position in the left panel Bookmarks panel? I DO NOT want to alphabetize the entire panel, I just want each newly created bookmark to go where is alphabetically belongs. I do not use folders so have one long list for bookmarks menu. thank Bob

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I don't believe that's possible in Firefox. The only thing I can suggest is to let the new bookmark go to the bottom of the list then right-click on Bookmarks Menu at the top and select Sort By Name.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.