Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

delete password / logon data on sync server

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, Is there a possibility to delete the sync data without completely deleting the account? I used Firefox Sync to transfer some passwords and I understood that they are encrypted on the sync server. However, it might be that even the encryption might be broken and attackers could steal my passwords. That´s why I would like to delete the password data on the server (but keep the account).

Is this somehow possible? I didn´t find any article about exactly this topic.

Best regards, Sebastian

Hi, Is there a possibility to delete the sync data without completely deleting the account? I used Firefox Sync to transfer some passwords and I understood that they are encrypted on the sync server. However, it might be that even the encryption might be broken and attackers could steal my passwords. That´s why I would like to delete the password data on the server (but keep the account). Is this somehow possible? I didn´t find any article about exactly this topic. Best regards, Sebastian

Giải pháp được chọn

If you stop syncing the logins on all connected devices, then login data stored on the Sync server should be removed. You can reset the password of the Sync account to remove all data stored in this account and each device need to reconnect using the new password. Best is to reconnect one device at the time and wait for the initial Sync to finish before connecting another device.

You can install the About Sync extension to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you stop syncing the logins on all connected devices, then login data stored on the Sync server should be removed. You can reset the password of the Sync account to remove all data stored in this account and each device need to reconnect using the new password. Best is to reconnect one device at the time and wait for the initial Sync to finish before connecting another device.

You can install the About Sync extension to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.