Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 122.0b9 stops responding when the file dialog is triggered

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

No crash report, no trace, no anything. I click "Save [insert] as...", and Firefox hangs and stops responding. Windows automatically shuts it off when clicking. Launching Firefox again sometimes says there was a problem reloading the session, but that's not guaranteed.

No crash report, no trace, no anything. I click "Save [insert] as...", and Firefox hangs and stops responding. Windows automatically shuts it off when clicking. Launching Firefox again sometimes says there was a problem reloading the session, but that's not guaranteed.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

This only seems to happen with the Save File dialog, not the Open File dialog.

Hữu ích?

more options

Not able to replicate the issue. see screenshot Steps to replicate the issue please. Does it happen when downloading anything? What security software are you running? Did you try with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Hữu ích?

more options

Do you happen to use the Windows On-Screen Keyboard (OSK)?

Do you have any software that adds shell extensions to the File Manager context menu?

Try clearing the Most Recently Used (MRU) lists with a file cleaner or MRU-Blaster.

Hữu ích?

more options

It appears to only be triggered when trying to save an image via "Save image as...", or when the Free Download Manager extension falls back to using Firefox to download a file.

I only use Windows Defender.

This issue happens in Safe Mode, as well (excluding the Free Download Manager issue).

I don't use the On-Screen Keyboard,

If you're talking about right-click items in Windows Explorer, then yes, but I don't see how that would be the issue.

Hữu ích?

more options

Shell extensions get loaded into Firefox when opening the file picker which can cause issues.

Did you try using MRU-Blaster or CCleaner to clear the MRU list?

Does it still happen if you reboot in Windows Safe Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.