Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"private" startup switch no longer opens FF in private browsing mode

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Figure8565

more options

Hello,

For a long time, I was able to launch Firefox on Windows with the startup switch "-private" which would cause it to launch directly into private browsing mode. I used that in a few local scripts, and created a shortcut to the executable, with this path:

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe -private"

Just like that, it worked. Whether by shortcut, terminal command, or execution of a 3rd party script, that startup switch would always open a private browsing window. Until a few months ago, that is, when it suddenly stopped working. Rather than opening a private browsing window, it now does one of two things:

1. If FF was not already running, it opens FF to a tab showing a warning that I am not in private browsing, with a button I can click to launch a private browsing window. (see attached image) This tells me it recognized the startup switch, but...refused to honor it? 2. If a FF window is already open, it launches another (non-private) Firefox window, with no warning about not being in Private Browsing mode.

Was this an intentional change? Is that startup switch just not supported anymore? I tried a quick web search, but all I was finding were unhelpful suggestions like "right click on the FF icon" and "pin to start." Not what I'm looking for.

Thank you!

Hello, For a long time, I was able to launch Firefox on Windows with the startup switch "-private" which would cause it to launch directly into private browsing mode. I used that in a few local scripts, and created a shortcut to the executable, with this path: ''"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe -private"'' Just like that, it worked. Whether by shortcut, terminal command, or execution of a 3rd party script, that startup switch would always open a private browsing window. Until a few months ago, that is, when it suddenly stopped working. Rather than opening a private browsing window, it now does one of two things: 1. If FF was not already running, it opens FF to a tab showing a warning that I am not in private browsing, with a button I can click to launch a private browsing window. (see attached image) This tells me it recognized the startup switch, but...refused to honor it? 2. If a FF window is already open, it launches another (non-private) Firefox window, with no warning about not being in Private Browsing mode. Was this an intentional change? Is that startup switch just not supported anymore? I tried a quick web search, but all I was finding were unhelpful suggestions like "right click on the FF icon" and "pin to start." Not what I'm looking for. Thank you!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Figure8565 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Ah. So that startup switch has been deprecated, but "-private-window" replaces it. I tried swapping in that flag, and this looks to be working as I had expected, at least so far.

Thank you for the pointer!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.