Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't click on tabs on my homepage in the website.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I closed all my tabs and reopened the browser bc I was getting lag on sites like X.com when typing my messages. Immediately after opening Firefox again, my homepage, MSN.com was loaded. I tried to click on the arrow to scroll through the different headline stories and nothing happened. I used Chrome & Opera to load the same page and they work fine. This seems like a Firefox thing. I have no extensions or permissions that deny me the right to click on anything. What is the problem?

I closed all my tabs and reopened the browser bc I was getting lag on sites like X.com when typing my messages. Immediately after opening Firefox again, my homepage, MSN.com was loaded. I tried to click on the arrow to scroll through the different headline stories and nothing happened. I used Chrome & Opera to load the same page and they work fine. This seems like a Firefox thing. I have no extensions or permissions that deny me the right to click on anything. What is the problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It works for me with all extensions disabled. I noticed uBlock Origin is blocking it, possibly because the second item in the carousel is an ad.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.