Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

move tool from aplcation menue

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

is there anyway to move things from the more tools section of the three lines/application menu to the tool bar, or to quickly access the more tools section. i use the eye dropper all the time and it feels like there's a faster way to do it i cant seem to find.

is there anyway to move things from the more tools section of the three lines/application menu to the tool bar, or to quickly access the more tools section. i use the eye dropper all the time and it feels like there's a faster way to do it i cant seem to find.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The fastest way is to add the Developer button to the Navigation Toolbar.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.