Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't sign on to Rocket Mortgage or Synchrony to pay my bills

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Since installing Avast Plus I can't sign on to some accounts to pay my bills, such as Rocket Mortgage and Synchrony. I have to go to Microsoft Edge in order to pay these bills.

Since installing Avast Plus I can't sign on to some accounts to pay my bills, such as Rocket Mortgage and Synchrony. I have to go to Microsoft Edge in order to pay these bills.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

So your issue is with Avast. If there are any error messages, please post a screenshot. I just paid my bill with Synchrony. see screenshot Disable Avast, reboot the computer, and try again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.