Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

security.enterprise_roots.enabled is grey out

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Followed instructions on https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/desktop/form and https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-disable-enterprise-roots-preference "security.certerrors.mitm.auto_enable_enterprise_roots" is set to disabled but "security.enterprise_roots.enabled" is set to true but is greyed out and I do not have a toggle option to disable it - why and what is the solution ? No Anitvirus software except windows 11 defender is installed.

No "ImportEnterpriseRoots" entry available in registry and no HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\.... entry

Please help!

Followed instructions on https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/desktop/form and https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-disable-enterprise-roots-preference "security.certerrors.mitm.auto_enable_enterprise_roots" is set to disabled but "security.enterprise_roots.enabled" is set to true but is greyed out and I do not have a toggle option to disable it - why and what is the solution ? No Anitvirus software except windows 11 defender is installed. No "ImportEnterpriseRoots" entry available in registry and no HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\.... entry Please help!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Visit about:policies in the address bar to see if there are any active enterprise policies.

Check your installation folder for an autoconfig file.

Hữu ích?

more options

The System Details show policiesStatus: 1 and under LockedPreferences: security.enterprise_roots.enabled: true , so you likely have a policies.json file in the distribution folder if you do not have GPO policies.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.