Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error in display of vimeo setting column

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

All items except but the top one (privacy) in the right-side menu in vimeo are partially hidden and so not fully functional. This problem does not occur in Microsoft Edge, and so it evidently is a Firefox problem. My system: AMD 3900X Running Windows 10 Home, Nvidia GTX950 graphics card, 32 GB memory, The image is a reduced-size screenshot from a 1920 x 1080 monitor. Adjusting the width of the window for Friefox has no effect on the problem.

All items except but the top one (privacy) in the right-side menu in vimeo are partially hidden and so not fully functional. This problem does not occur in Microsoft Edge, and so it evidently is a Firefox problem. My system: AMD 3900X Running Windows 10 Home, Nvidia GTX950 graphics card, 32 GB memory, The image is a reduced-size screenshot from a 1920 x 1080 monitor. Adjusting the width of the window for Friefox has no effect on the problem.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

more options

Does it still happen in a new profile without signing into sync? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.