Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox has old bookmarks not updating to new ones

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi all, I had a firefox account years ago that i forgot about. Ive just switched from google to firefox by downloading ff and when i opened the browser it had all my old bookmarks and things across the top. I deleted that old account and signed into ff using a new email yet my old bookmarks remained. I then did and 'import' from chrome hoping it would overwrite the old things but it did not. So i am now with a new email / account stuck with older bookmarks i do not want, id like to have all my current bookmarks/passwords and the other things ...

What can I do about this?

Thanks

Hi all, I had a firefox account years ago that i forgot about. Ive just switched from google to firefox by downloading ff and when i opened the browser it had all my old bookmarks and things across the top. I deleted that old account and signed into ff using a new email yet my old bookmarks remained. I then did and 'import' from chrome hoping it would overwrite the old things but it did not. So i am now with a new email / account stuck with older bookmarks i do not want, id like to have all my current bookmarks/passwords and the other things ... What can I do about this? Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.