Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Click X (Twitter) link always goes back to previous link when Google Analytics Suppression AddOn installed

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bill

more options

Running Firefox 120.0.1 on Windows 10. I also run Vivaldi and test with Chrome. I installed Google Analytics Opt-Out add-ons on FF, Vivaldi, and Chrome. When I go to any site with links to X (Twitter), and click on the link, instead of that link appearing the last X link I went to appears. If I click again I get to the correct link.

When I disable the Google Analytics Opt-Out add-on all works fine. This doesn't happen with either of the Chromium browsers, so I'm thinking there's something happening in Firefox by avoiding Google analytics that isn't in the Chromium browsers. In addition, this behavior began within the past couple of weeks of recent FF updates.

I installed several different Google Analytics add-ons and the same thing happened in FF, but not in the Chromium browsers.

Any ideas? I know I can disable the analytics crushers but I really don't want Google hijacking my browsing.

Running Firefox 120.0.1 on Windows 10. I also run Vivaldi and test with Chrome. I installed Google Analytics Opt-Out add-ons on FF, Vivaldi, and Chrome. When I go to any site with links to X (Twitter), and click on the link, instead of that link appearing the last X link I went to appears. If I click again I get to the correct link. When I disable the Google Analytics Opt-Out add-on all works fine. This doesn't happen with either of the Chromium browsers, so I'm thinking there's something happening in Firefox by avoiding Google analytics that isn't in the Chromium browsers. In addition, this behavior began within the past couple of weeks of recent FF updates. I installed several different Google Analytics add-ons and the same thing happened in FF, but not in the Chromium browsers. Any ideas? I know I can disable the analytics crushers but I really don't want Google hijacking my browsing.

Giải pháp được chọn

Well, this was helpful. I have "Enhanced Tracking Protection" set to strict. I also have the following entries in my "hosts" file (I'm on Windows 10 Pro):

0.0.0.0 google-analytics.com 0.0.0.0 www.google-analytics.com 0.0.0.0 ssl.google-analytics.com

I think I will now leave well enough alone. Thanks for your thoughts.  :-)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Sounds like you need to report it to the devs for the add-on. The 2 add-ons have not been updated in a few years. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

You can set Enhanced Tracking Protection to Strict to block Google Analytics as you can see if you click the shield.

Hữu ích?

more options

You can see a message about this in the Web Console.

Google Analytics (legacy version) is being shimmed by Firefox. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1487072 for details.

Hữu ích?

more options

The Google Analytics Opt-Out is just a polite request which could easily be dishonored by a technical glitch or mishap. It is better to do the blocking pro-actively yourself with Strict Tracking Protection or uBlock Origin.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Well, this was helpful. I have "Enhanced Tracking Protection" set to strict. I also have the following entries in my "hosts" file (I'm on Windows 10 Pro):

0.0.0.0 google-analytics.com 0.0.0.0 www.google-analytics.com 0.0.0.0 ssl.google-analytics.com

I think I will now leave well enough alone. Thanks for your thoughts.  :-)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.