Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extension Greyed Out

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

My extension is greyed out in the Extensions drop down. I have redeployed it in the Mozilla Developer Hub but to no effect. It has been down for a couple of days. What could be the reason behind it and how can I fix it?

My extension is greyed out in the Extensions drop down. I have redeployed it in the Mozilla Developer Hub but to no effect. It has been down for a couple of days. What could be the reason behind it and how can I fix it?

Được chỉnh sửa bởi Right Inbox vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Extensions are grayed out when they don't have a browserAction button, it just means they aren't clickable but will still operate normally.

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Extensions are grayed out when they don't have a browserAction button, it just means they aren't clickable but will still operate normally.

Thank you for your response, it clears that up but any reason it stopped working out of the blue? Did firefox change anything?

Hữu ích?

more options

You can test older versions with mozregression to see if it worked previously and find exactly what change caused it to stop working.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.