Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Text Cursor jumps around Google Docs at various moments while typing

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

In Google Docs, my text cursor will randomly bounce backwards on the page if I perform certain actions, such as pressing Tab in a bullet point list to create a subitem, setting the text to italic, or sometimes just clicking the cursor to the end of a document. Sometimes reaching the end of the line is enough to make the cursor jump back to a random position on the line.

I have tried this in a new profile with no addons and the problem persisted. I could not confirm this in Chromium last I tried. (But I swear I remember it happening in Chromium once or twice before) I have confirmed it on my PopOS laptop and my main PC booted into both Linux Mint and Windows 10.

I am running Firefox version 116.0.3 (64-bit).

In Google Docs, my text cursor will randomly bounce backwards on the page if I perform certain actions, such as pressing Tab in a bullet point list to create a subitem, setting the text to italic, or sometimes just clicking the cursor to the end of a document. Sometimes reaching the end of the line is enough to make the cursor jump back to a random position on the line. I have tried this in a new profile with no addons and the problem persisted. I could not confirm this in Chromium last I tried. (But I swear I remember it happening in Chromium once or twice before) I have confirmed it on my PopOS laptop and my main PC booted into both Linux Mint and Windows 10. I am running Firefox version 116.0.3 (64-bit).
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.