Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

History.com says my ad blocker prevents being able to watch their videos, but if I have a blocker, I didn't install it!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I don't know how to turn the ad blocker off. The only thing I can think of that might be part of this problem is the f-secure system that is provided by Spectrum. I use Windows 11 and Firefox117.0.1 (64-bit).

I don't know how to turn the ad blocker off. The only thing I can think of that might be part of this problem is the f-secure system that is provided by Spectrum. I use Windows 11 and Firefox117.0.1 (64-bit).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If it still happens with all extensions disabled, try disabling Tracking Protection for the site.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.