Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

logins.json.corrupt - Lost passwords

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rod42

more options

Lost power. Computer shut down. Reopened Firefox and no passwords. Looked in profile and there are 4 files logins.json.corrupt (149 kb) all created today at same time and 1 file logins.json (2 kb). I ASSUME my passwords are in the 149KB json file? If I delete logins.json (2kb) and rename one of the 149KB to logins.json, when I reopen firefox, it just does it again: renames logins.json to logins.json.corrupt (149kb) and creates a new logins.json (2kb). Is there anyway to recover these passwords? Windows 7 Latest version of firefox

Thanx

Lost power. Computer shut down. Reopened Firefox and no passwords. Looked in profile and there are 4 files logins.json.corrupt (149 kb) all created today at same time and 1 file logins.json (2 kb). I ASSUME my passwords are in the 149KB json file? If I delete logins.json (2kb) and rename one of the 149KB to logins.json, when I reopen firefox, it just does it again: renames logins.json to logins.json.corrupt (149kb) and creates a new logins.json (2kb). Is there anyway to recover these passwords? Windows 7 Latest version of firefox Thanx

Giải pháp được chọn

You need an older copy of logins.json or logins-backup.json that still has data in it instead of null bytes or otherwise is corrupted.

You can check in Windows Explorer if there is a previous version of the file available.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Update - all logins.json.corrupt (149kb) files are empty or at least nothing visible in wordpad or other text editor

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You need an older copy of logins.json or logins-backup.json that still has data in it instead of null bytes or otherwise is corrupted.

You can check in Windows Explorer if there is a previous version of the file available.

Hữu ích?

more options

Thank you cor-el. I owe you a beer!!!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.