Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sign up sync error 500 on ubuntu

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello everyones,

My firefox on my ubuntu give me to "bug" :

first "The bookmarks and history system will not be functionnal..." second, when i try to sync sign up : "error 500"

What i have try, "rm -rf .mozilla .cache/mozilla" i have download latest version and execute "firefox-bin" i have try to chmod 777 all this folders and under folders...

i'm working on it from three hours and have read many solution on firefox support or others website, no one works...

So can you help me ?

Hello everyones, My firefox on my ubuntu give me to "bug" : first "The bookmarks and history system will not be functionnal..." second, when i try to sync sign up : "error 500" What i have try, "rm -rf .mozilla .cache/mozilla" i have download latest version and execute "firefox-bin" i have try to chmod 777 all this folders and under folders... i'm working on it from three hours and have read many solution on firefox support or others website, no one works... So can you help me ?

Giải pháp được chọn

I had solved the problem with a restart after a day. Why it's work now and not before, i don't know... maybe an update of ubuntu...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you have another computer to try sync with? Can you also try with another user account. Just download to the new user's download directory and run firefox-bin again.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I had solved the problem with a restart after a day. Why it's work now and not before, i don't know... maybe an update of ubuntu...

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.