Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox tabs crashing

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi chiyaonu

more options

My Firefox tab crashes often. I eventually need to reboot Firefox. My Windows 11 patches is always up to date and I did system checkups often. I cleared cache files too.

My Firefox tab crashes often. I eventually need to reboot Firefox. My Windows 11 patches is always up to date and I did system checkups often. I cleared cache files too.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

Hữu ích?

more options

Tab crashes (Gah. Your tab just crashed) can be hard to troubleshoot in case you do not get the crash reporter like possibly in this case.

Anything in the Web Console or in the Browser Console that looks relevant?

Hữu ích?

more options

bp-3c2dfb1c-1b36-4d59-b82b-7a40c0230917 9/17/2023, 1:47 PM View bp-3955566b-56ad-4b9b-a3c1-2928a0230918 9/18/2023, 9:02 AM View bp-2a2e5acd-b976-43f5-83c7-007b30230918 9/18/2023, 9:02 AM View bp-803c4eb2-b56b-4456-87cc-6a8570230918 9/18/2023, 9:02 AM View bp-189bfb86-7c87-4cfd-983c-f81ca0230918 9/18/2023, 9:02 AM View

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.