Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

打开书签页方式

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

火狐更新后,打开书签页会在当前的页面加载,但是我想在新标签页加载,在设置页面里面没找到相关的选项

火狐更新后,打开书签页会在当前的页面加载,但是我想在新标签页加载,在设置页面里面没找到相关的选项

Giải pháp được chọn

Do you mean the behavior with browser.tabs.loadBookmarksInTabs set to true to open a bookmark in a new tab ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Do you mean the behavior with browser.tabs.loadBookmarksInTabs set to true to open a bookmark in a new tab ?