Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

import bookmarks file

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I just bought a new laptop, and I can't figure out how to import my old bookmarks. I have them in an html file, but the import data option displays only the choice of importing from Edge (a horrible browser), not from file.

I can't even swear that I am seeing bookmarks. The bookmarks line at top is showing only the most recent (very old) searchs in Edge I also am not seeing the option to clear history on exit. What's wrong, and what can I do?

I just bought a new laptop, and I can't figure out how to import my old bookmarks. I have them in an html file, but the import data option displays only the choice of importing from Edge (a horrible browser), not from file. I can't even swear that I am seeing bookmarks. The bookmarks line at top is showing only the most recent (very old) searchs in Edge I also am not seeing the option to clear history on exit. What's wrong, and what can I do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open the Bookmarks library with ctl+shft+o. Across the top you will see a menu. Use Import and Backup > Import Bookmarks from HTML.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.