Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

eBay login is failing

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hkammler

more options

After updating Firefox to 116.0.3 (64-bit) my eBay login is out of function. When I make a login I get the following answer (see uploaded image).

After updating Firefox to 116.0.3 (64-bit) my eBay login is out of function. When I make a login I get the following answer (see uploaded image).
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I have cleared the browser cache of the eBay site. Now eBay is working! Thank you all for helping...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Need that translated to English. eBay works for me. see screenshot Did you try with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Did you clear your browser cache? https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

You can also try Clear all items for a single site. https://support.mozilla.org/en-US/kb/remove-websites-address-bar-suggestions

more options

This is about the website thinking that you are a bot, possibly because you are blocking JavaScript.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

more options

Giải pháp được chọn

I have cleared the browser cache of the eBay site. Now eBay is working! Thank you all for helping...