Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

window mode

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Firefox started opening in small window upper left corner no matter what i do. I already deleted the jason file with no effect, FF is still doing it

Firefox started opening in small window upper left corner no matter what i do. I already deleted the jason file with no effect, FF is still doing it

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Try to open the system menu via "Alt+Space" and resize the window that way.

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar, especially if you have multiple windows or Private Browsing windows open to prevent losing tabs in unnoticed windows.

  • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
  • Windows: File -> Exit
  • Mac: Firefox -> Quit Firefox
  • Linux: File -> Quit

Try to open a new window and close that misbehaving window to see if that works better if you close and restart Firefox.

Hữu ích?

more options

The 3 bar menu has no exit option the problem is not fixed

Hữu ích?

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Yes still happens in troubleshoot mode

Hữu ích?

more options

You could try creating a new profile. In the article linked below there is a section telling you how to open the profile manager when Firefox is closed.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-remove-switch-firefox-profiles

Hữu ích?

more options

An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.