Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't allow to screen share in any site Firefox 115.0.2

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

No matter what I try, I can't allow any sites to present my screen or a window, I can't find an option in settings neither in the option to allow in the tab. The "allow" button is simply not available at all. How do I solve that? The problem happens in all sites that I've tried: focusmate, cofocus, discord, google meet, etc

No matter what I try, I can't allow any sites to present my screen or a window, I can't find an option in settings neither in the option to allow in the tab. The "allow" button is simply not available at all. How do I solve that? The problem happens in all sites that I've tried: focusmate, cofocus, discord, google meet, etc
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You should update the title to accurately reflect what you want.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I see the options. see screenshots

more options

It's not a problem for me to click on "preset now" option, the problem is that Firefox do not permit permanent access to my screen, which is what I want.

more options

Giải pháp được chọn

You should update the title to accurately reflect what you want.