Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No form autofill option in latest browser (windows 10 - 64 bit)

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Has the Autofill Forms option been removed from the latest version of Firefox? I get the opportunity to autofill credit cards but the Forms section seems to have vanished. Am I missing something? Thanks.

Has the Autofill Forms option been removed from the latest version of Firefox? I get the opportunity to autofill credit cards but the Forms section seems to have vanished. Am I missing something? Thanks.

Giải pháp được chọn

Form autofill for addresses is limited to certain countries, you can force-enable it by visiting about:config and changing extensions.formautofill.addresses.supportedCountries to include your two-letter country code (found under browser.search.region) then restart.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Form autofill for addresses is limited to certain countries, you can force-enable it by visiting about:config and changing extensions.formautofill.addresses.supportedCountries to include your two-letter country code (found under browser.search.region) then restart.

Hữu ích?

more options

Thank you very much. I wonder why it's limited to certain countries? Anyhow it works now, Thanks again.

Hữu ích?

more options

I'm from Germany and the credit card function used to work in the previous versions of Firefox. But with version 117 it disappeared for me. After following the solution provided I noticed that the "extensions.formautofill.addresses.supportedCountries" was only filled in with the US and CA. So instead of enabling this option for me in version 117 the update took it away and I had to manually enter DE in about:config.

It still wasn't working, but I found out, that my browser.search.region was set to DK instead of DE, no idea why.

Được chỉnh sửa bởi manlycookiebear vào

Hữu ích?

more options

The home region could change to Denmark if you traveled there or used a VPN located there for some time.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.