Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

[self-answer] How to unbind mouse4 / mouse5 (side buttons, extra mouse buttons) going back and forward?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi notcancername

more options

I stumbled across an answer which recommended a solution that no longer works, so I'm correcting the record.

I stumbled across an answer which recommended a solution that no longer works, so I'm correcting the record.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

1. Type about:config into the address bar. Read and accept the warning. 2. Search for mousebutton.. 3. Toggle the mousebutton.4th.enabled and mousebutton.5th.enabled settings. 4. Profit.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

1. Type about:config into the address bar. Read and accept the warning. 2. Search for mousebutton.. 3. Toggle the mousebutton.4th.enabled and mousebutton.5th.enabled settings. 4. Profit.

Được chỉnh sửa bởi notcancername vào