Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Custom new tab page keeps reverting to Firefox home

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Patricek0056 (She/her)

more options

This issue is so annoying, that I need to ask Firefox community what I can do. So, the problem is, that if I set custom home page called Infinity New Tab (Pro), then I will restart Firefox, then it reverts back to Firefox Home.

I think, that this is completely unrelated to malware, because I'm scanning my computer very often.

Are my preferences/settings corrupted?

However the Infinity New Tab (Pro) is no longer available in addons.mozilla.org, so if you need .xpi file, then tell me, and I will attach that file here.

This issue is so annoying, that I need to ask Firefox community what I can do. So, the problem is, that if I set custom home page called Infinity New Tab (Pro), then I will restart Firefox, then it reverts back to Firefox Home. I think, that this is completely unrelated to malware, because I'm scanning my computer very often. Are my preferences/settings corrupted? However the Infinity New Tab (Pro) is no longer available in addons.mozilla.org, so if you need .xpi file, then tell me, and I will attach that file here.

Giải pháp được chọn

I fixed it in about:config and problem disappeared, so I'm marking this as solved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

And I tried to restore default home settings and nothing have changed.

more options

Giải pháp được chọn

I fixed it in about:config and problem disappeared, so I'm marking this as solved.