Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Uninstall Firefox Nightly

more options

How do I uninstall Firefox Nightly? The normal uninstall procedure only provides a refresh option, it does not allow uninstalling the app.

How do I uninstall Firefox Nightly? The normal uninstall procedure only provides a refresh option, it does not allow uninstalling the app.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Kyle, ignore the Refresh button and click the Next button. (See the attached screenshot, or https://assets-prod.sumo.prod.webservices.mozgcp.net/media/uploads/images/2023-06-07-22-35-16-151770.png )