Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost passwords

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I had to reset my laptop, lost all passwords and sign ons. Is there a way to get them back? If not can someone else use them?

I had to reset my laptop, lost all passwords and sign ons. Is there a way to get them back? If not can someone else use them?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If your setup has no sync account there will be no other way to restore or re-sync the data back using Firefox account login to re-sync the data.

more options

You can check if you have a C:\Windows.old folder or an "Old Firefox Data" folder on the desktop with your Firefox profile data.