Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Glitches on YouTube videos

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Hi, since today I have those wird glitches on YouTube videos (attached image). I've tried restarting Firefox, clearing browser cache and cookies, disabling all browser extensions and nothing helped. On other browsers videos works fine so it's not problem with YouTube

Hi, since today I have those wird glitches on YouTube videos (attached image). I've tried restarting Firefox, clearing browser cache and cookies, disabling all browser extensions and nothing helped. On other browsers videos works fine so it's not problem with YouTube
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.