Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am losing all my windows including the tabs within these windows when Firefox does updates

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi I am losing all my windows and tabs within these windows when Firefox does updates.

I lost 3 lots of windows with tabs just before Christmas 2022 and about two months ago they all appeared again after an update, I was so happy, then about 1 hour ago I found another update was done today 28-5-2023 and now I have lost them all again. But another group of 2 windows including tabs that I lost about two & a half month ago turned up instead.

Are you able to help me find the disappeared windows/tabs and be able to keep these windows & tabs until I am finished with them, it is very annoying

Thank you Regards, Doug

Hi I am losing all my windows and tabs within these windows when Firefox does updates. I lost 3 lots of windows with tabs just before Christmas 2022 and about two months ago they all appeared again after an update, I was so happy, then about 1 hour ago I found another update was done today 28-5-2023 and now I have lost them all again. But another group of 2 windows including tabs that I lost about two & a half month ago turned up instead. Are you able to help me find the disappeared windows/tabs and be able to keep these windows & tabs until I am finished with them, it is very annoying Thank you Regards, Doug

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.